Overleg VLB/LTO en Belastingdienst over fiscale behandeling fosfaatrechten – deel I

Nieuws

Per 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten ingevoerd in Nederland. Agrarische ondernemers krijgen op basis van een verdeelsleutel een vooraf bepaalde hoeveel fosfaatrechten. De invoering van dit stelsel heeft fiscale vraagstukken met zich meegebracht. VLB (Vereniging van accountants en belastingadviseusbureau’s) & LTO Nederland hebben daarom in overleg met de Belastingdienst zoveel mogelijk van deze vraagstukken vooraf proberen te beantwoorden.

In deze artikelenreeks zullen wij enkele onderwerpen uit het vooroverleg behandelen. In dit onderdeel de reductie van de melkproductie.

In het jaar 2016/2017 konden melkveehouders vrijwillig hun melkproductie reduceren. Hun gemiste inkomsten werden gecompenseerd door een vergoeding vanuit de Europese Unie en een vergoeding van Friesland Campina.

In het overleg tussen LTO Nederland en de Belastingdienst kwamen de volgende vragen aan de orde:

  • Wanneer zijn deze ontvangen vergoedingen belast
  • Kwalificeren de vergoedingen als stakingswinst of jaarwinst.
  • Moet er ook BTW betaald worden over de vergoedingen

Wanneer zijn de vergoedingen belast?

Uit het overleg blijkt dat er een verschil zit in het moment waarop de vergoeding die door de EU en de vergoeding die door Friesland Campina worden uitgekeerd zijn belast.

De agrariërs die een vergoeding krijgen van de EU weten dat pas zeker sinds 2017. Toen is de vergoeding die door de EU wordt uitgekeerd pas met zekerheid vastgesteld, ook wanneer de vergoeding ziet op een vermindering van de melkproductie in 2016.

Omdat pas in 2017 zeker was dat aan de voorwaarden voor de vergoeding is voldaan, mag de agrariër deze in 2017 tot zijn winst rekenen.

De vergoeding van Friesland Campina moet daarentegen worden toegerekend aan de periode waarop de vergoeding betrekking heeft. Is de vergoeding ontvangen in 2017, maar is deze toegekend voor een verminderde melkproductie in 2016, dan is de vergoeding in 2016 belast.

Stakings- of jaarwinst?

D e vergoeding is onderdeel van de jaarwinst en niet van de stakingswinst van de onderneming. Voor de berekening van uitkeringen moet de ontvangen vergoeding dus wel mee worden genomen als inkomsten.

BTW verschuldigd over de vergoedingen?

Op de vergoeding voor het niet-leveren van melk die verstrekt wordt door Friesland Campina is een btw-percentage van 21% van toepassing.

De vergoeding die wordt verkrijgen uit de EU is een vrijgestelde prestatie en vindt plaats zonder heffing van btw. Dit geldt ook voor de subsidie aan stoppers en de liquiditeitsvergoeding die verkregen kan worden. ook deze zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

Ook is bepaald dat een melkveehouder voor het niet-leveren van melk aan Friesland Campina de kleineondernemersregeling van de Wet op de Omzetbelasting mag toepassen.